اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

دوشنبه‌های اشراق

دبیر شورا: اباصالح تقی‌زاده طبری

 

‏‏اشراق دوشنبه‌های گرم و متفاوتی دارد. از سال ۱۳۹۴ تا به امروز اعضای شورای مرکزی دوشنبه‌صبح‌ها دربارۀ مسیر کار علمی‌شان در گروه‌های پژوهشی به نوبت متن ارائه می‌دهند و در پیشگاه همۀ اعضای موسسه باهم گفت‌وگو می‌کنند. گفت‌وگویی که اغلب راه به تمام کارهای در جریان و فعالیت مراکز پیرامون اشراق می‌برد و به نحو اساسی آنها را بررسی کرده و البته به پرسش می‌کشد. همۀ اعضای موسسه در جلسات دوشنبه صبح مکررا در پی تصویر کلی اشراق هستند.


موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)