اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

سیدعقیل حسینی


دکتری اقتصاد

استاد دانشگاه یاسوج
گروه گفتار سیاسی
ملت، هم بنیاد و هم غایت اقتصاد است
وبر و طرح اقتصاد سیاسی ملت‌بنیاد در برابر اقتصاد سیاسی فردگرا
سیدعقیل حسینی   

همۀ ما هویت و شخصیت آلمان شرقی را چیزی می‌دانیم که باید از آن محافظت شود... با این حال مفروضات علم اقتصاد چگونه با چنین چیزی ارتباط پیدا می‌کند؟ آیا چنین تلقی می‌شود که این قبیل آراِی ارزشی ملی‌گرایانه همچون تعصب و پیش‌داوری‌ای است که سیاست اقتصادی باید به دقت خود را از این‎گونه تجویزها و دستورها برهاند تا بتواند بدون اینکه تحت‌تأثیر تأثرات عاطفی قرار گیرد، معیار ویژۀ خود را در واقعیت‌های اقتصادی اعمال کند؟ و اصلاً این معیار ویژه برای سیاست اقتصادی چیست؟ 1  

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)